پاسخ به شبهاتحیدر علی قلمداران قمیکتاب ها

خمس از نظر حدیث و فتوی

حیدر علی قلمداران

خُمس از نظر حدیث و فتویبه بررسی دیدگاه ائمه و علمای شیعه درباره وجوب پرداخت خمس و موارد شمول و مصرف آن در جامعه اسلامی اختصاص دارد.هدف نویسنده از نگارش این اثر، پیرایش خمس از زوائدی است که برخی علمای شیعه بدان افزوده و به گفته وی ” آن را ممرّی مطمئن برای روزیِ خود کرده اند”. کتاب با تحلیل مفهوم خمس از جانب ائمه آغاز می‌گردد، بدین صورت که خمس را در تک تک روایاتی که از امامان شیعه نقل شده، بررسی کرده و نادرستی‌های آن را به اثبات می‌رساند. در ادامه، فتاوای علمای طراز اول شیعه را در مورد وجوب پرداخت خمس نقل می‌کند؛ کسانی همچون اسکافی، ابن جنید، شهید ثانی، محقق سبزواری، ابن عقیل، شیخ صدوق ، شیخ طوسی، مقدس اردبیلی، محقق ثانی، قطیفی، ملا حسن فیض کاشانی، شیخ حر عاملی، شیخ یوسف بحرانی، شمس‌الدین عاملی، شیخ باقر نجفی(صاحب جواهر) و دیگران که همگی به اجماع، قائل به اِسقاط خمس ارباح مکاسب از شیعیان در زمان غیبت هستند. بدین منظور، تمام اقوال و دیدگاههای آنان را در این مورد، در آثارشان به تفکیک بیان می‌کند.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن