پاسخ به شبهاتکتاب ها

نهضت اصلاح تفکر مذهبی شیعی ادامه دارد

نویسنده : د. حنیف زرنگار

نهضت اصلاح تفکر مذهبی شیعی ادامه داردنھضت اصلاح تفکر مذھبی شیعه یا جریان تجدید نظر طلب در عقاید شیعه در ایران، که ھدفی جز اصلاح طلبی دینی نداشت، در صدسالۀ اخیر به ویژه از زمان رضاشاه به بعد، بیش از ھر زمان دیگر بروز و ظھور یافت و به طور رسمی خود را در محافل عمومی و مطبوعات دینی مطرح ساخت.
اصلاح گران دینی که به صورت ریشه ای در حوزه ھای علمی به فراگیری دروس طلبگی پرداخته بودند، برخی دیگر از این جریان که بعضاً روحانی و یا غیر روحانی بودند، با مشخصه ھایی چون فاصله گرفتن از مرجعیت رسمی دین ی و روحانی ت و عد م پذیرش رھبر ی آنان ، مستقلاً د ر این راه گام برداشتند.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن